• Denne iBog® opdateres ikke længere. Vi henviser i stedet til indisprogetstx.systime.dk. Udgivelsen udfases pr. 1/11 2017.
Du skal logge ind for at skrive en note

I har i mange år arbejdet med at lære sprog – både jeres modersmål og fremmedsprog.

Måske ved nogle af jer helt præcist hvordan I bedst arbejder når I skal lære sprog, mens andre af jer sikkert bare gør det uden at tænke nærmere over det, og pludselig opdager I at I faktisk er i stand til at forstå og tale et sprog.

En stor del af sprogindlæringen foregår ubevidst når I lytter, taler og læser, men det kan være en stor hjælp for sprogindlæringen at kende og benytte sig af forskellige strategier som fx dem I bliver præsenteret for i dette afsnit.

En læringsstrategi er at øve sig på at genkende og bruge ordklasser, lære hvordan man analyserer sætninger, og hvordan man sætter sætninger sammen.

En anden strategi kan være at kommunikere løs på fremmedsprog og prøve at lytte sig frem til hvad der lyder rigtigt og forkert. I forbindelse med denne læringsstrategi kan det være givtigt at lære at bede om forklaringer på fremmedsproget, at spørge om det man siger, er formuleret rigtigt og forståeligt, og at bede om at blive rettet.

Man kan sammenligne sprog med hinanden og gå på opdagelse efter regelmæssigheder. Det kan fx være godt at undersøge hvordan forskellige sprog arbejder med orddannelse, hvordan de laver sætningskonstruktioner, eller undersøge hvilke regler der gælder for ordstilling i det ene eller andet sprog.

Når man ved noget om hvordan ord kan bygges op af forskellige 'byggeklodser', som fx dem vi kalder rodmorfemer, præfikser og suffikser, om hvordan man kan sammensætte disse til nye ord, eller når man ved noget om hvordan man kan danne verbalsubstantiver eller sammensatte substantiver og adjektiver, har man fået en strategi til at danne nye ord – både på sit modersmål og på fremmedsprog.

Ordforrådet kan endvidere hjælpes godt på vej hvis man øver sig på at lære og anvende synonymer og få en fornemmelse af hvilke værdier de hver for sig konnoterer. Hvis man alligevel ikke kan komme i tanke om de ord eller formuleringer man lige har brug for, kan man prøve selv at opfinde nogle eller lave omskrivninger. Man kan jo også forsøge at skifte emne! De sidste par strategier kan sammenfattes under opfordringen: brug fantasien!

Viden om hvordan sprog har lånt og stadig låner ord af hinanden, eller om hvilke ord der er fælles for forskellige sprog, kan være et godt udgangspunkt for at gætte sig frem til hvad et ord kan hedde på et fremmedsprog.

Desuden kan det ofte lade sig gøre at gætte sig til hvad der tales eller skrives om hvis man forstår enkelte dele af en samtale eller en tekst. I den forbindelse kan det være en stor hjælp at prøve at afkode den kontekst sproget indgår i. Hvad handler resten af teksten om? Er der enkelte ord i teksten jeg kan genkende? Er der genkendelige grammatiske mønstre? Hvilken stemning giver teksten udtryk for? Disse spørgsmål kan pege frem mod et kvalificeret gæt!

Du skal logge ind for at skrive en note

Opgave 2.1 Gruppearbejde

Læs følgende tekst på hollandsk, og gæt hvad den handler om. Prøv derefter at lave en oversættelse.

Overvej derefter hvilken forhåndsviden I bruger for at nærme jer en forståelse af teksten.

Skriv derefter en liste over de metoder I benytter, og sammenlign listerne med de øvrige gruppers.

Lav en samlet klasseliste over gode metoder til ordgenkendelse og forhåndsforståelse.

  Er is er één jarig
  Er is er één jarig, hoera, hoera,
  Dat kun je wel zien: dat is hij.
  Dat vinden wij allen zo prettig ja, ja,
  En daarom zingen wij blij.

  Hij leve lang hoera, hoera.
  Hij leve lang hoera, hoera.
  Hij leve lang hoera, hoera.
  Hij leve lang hoera, hoera.

  kilde ukendt

Du skal logge ind for at skrive en note

Opgave 2.2

Læs følgende hollandske tekst Note, og prøv at finde ud af hvad den handler om. Hvilke teknikker eller strategier benytter I jer af for at opnå en forståelse af teksten?

Op weg naar het vrouwenkamp op Femø moeten we ergens in Duitsland stoppen, vier vrouwen in een Volkswagen. Op de kaart kijken we waar we de meeste kans hebben een jeugdherberg te vinden, hoewel we ons afvragen, wanneer je ophoudt als jeugd te gelden. Ik ben dan achtentwintig. Lübeck, besluiten we, vlakbij Travemünde waar we de boot naar Denemarken zullen nemen.
Pas voorbij Hamburg dringt tot me door wat dat betekent: dat ik voor het eerst na bijna tien jaar terugkom in de stad waar ik als verse huisvrouw / moeder / echtgenote een jaar woonde.

skrevet af Anja Meulenbelt.

Du skal logge ind for at skrive en note

I en kommunikationssituation som man selv indgår i, eller som man blot lytter til, kan tonefald, mimik, og gestik, eller andre former for kropssprog, også være signaler der kan hjælpe én til at gætte hvad kommunikationen går ud på. Her drejer det sig altså om både at kunne aflæse kropssprog og om at opøve sin indlevelsesevne.

Viden om hvordan man indleder en samtale, afbryder, siger tak for en invitation, udtrykker glæde eller afviser at tale med en anden person, kan være hensigtsmæssig når man ønsker at lære et sprog.

For at kunne opnå disse færdigheder må man vide noget om faste vendinger, men også noget om den kultur der hænger sammen med det sprog man ønsker at lære.

Faste automatiserede vendinger, dvs. udtryk som man til enhver tid er i stand til at formulere, kan fungere som en slags fristeder man kan hoppe hen på mens man prøver at komme videre i kommunikationsprocessen.

De forhold du byder dig selv når du skal lære – og det gælder ikke kun sprog – kan have stor indflydelse på hvordan du lærer. Helt generelt kan man sige at det drejer sig om at du indretter dig en hjemmearbejdsplads som fungerer for dig, og at du sørger for at have så god tid til din læringsproces at du ikke føler dig stresset og forvirret. Du ved sikkert selv om du lærer bedst med fuldstændig ro og orden omkring dig, eller om du helst skal have rummet fyldt med lyde og aktivitet. Nogle lærer bedst ved at indrette sig hyggeligt i hjørnet af sofaen og andre skal have god plads ved skrivebordet.

Du skal logge ind for at skrive en note

Opgave 2.3

Overvej hvordan du bedst lærer sprog. Giv eksempler på dine favoritstrategier, og lav en liste over dem.

Principperne for de strategier der er nævnt ovenfor, vil du blive præsenteret for gennem bogens øvelser. Vi vil foreslå at du fører logbog over forløbet med almen sprogforståelse. Noter bl.a. hvad du lærer, og hvordan du lærer det.

Du skal logge ind for at skrive en note

Opgave 2.4 Gruppearbejde

© Carsten Valentin, Valentin Design
© Carsten Valentin, Valentin Design

Tremandsgrupper. Vælg én af de to tegninger. En af jer beskriver tegningen, en anden tegner og stiller spørgsmål, og den tredje forklarer hvilke strategier der blev brugt i fremstillingen af tegningen.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761627308. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018